Atenció al públic

8:30 a 19:00

C/ Crist Rei, 5

25230 Mollerussa

973 600 455

vedrunamollerussa@vedruna.cat

Educació primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

(DE 6 A 12 ANYS)

Adquirint les competències bàsiques

Donant continuïtat a l’etapa anterior i continuant caminant amb les famílies, en aquesta etapa s’ensenya a l’alumne a ser competent per tal de que pugui resoldre problemes reals en contextos diversos.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual. (llengua catalana, castellana i anglesa)

Competència matemàtica. (matemàtiques)

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. (coneixement del medi natural i social)

Competència artística i cultural. (música i plàstica)

Competència digital.

Competència social i ciutadana.

Competència d’aprendre a aprendre.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

El sistema educatiu planteja l’aprenentatge de la llengua com a instrument per a la comunicació i per l’adquisició de nous coneixements.

Treballem a partir d’una metodologia que permeti millorar l’expressió oral fomentant l’ordre i la claredat, tot aplicant progressivament el vocabulari après i utilitzant estructures més elaborades.

Treballem l’expressió escrita creant textos propis que complementen i enriqueixen el treball progressiu de l’aprenentatge estructural de la llengua (ortografia, gramàtica, etc.).

La comprensió lectora remet a una capacitat instrumental bàsica que condiciona l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. Per tant, dediquem una bona part del temps a treballar aquest aspecte, aplicant diferents estratègies que permetin desenvolupar un bon aprenentatge de la lectura.

Per motivar l’hàbit i el plaer per la lectura, tant a l’aula com a casa, entre d’altres activitats, dediquem estones concretes cada dia a la lectura pel plaer de llegir

Potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de la metodologia AICLE “Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres” i amb grups reduïts de conversa a tota la primària.

Dins dels amplis i variats continguts de l’àrea de Matemàtiques, seguim apostant pel treball cooperatiu i manipulatiu com una eina més d’aprenentatge.
Fomentem el raonament lògic i estimatiu en la resolució de problemes tant de forma oral com escrita, el càlcul mental per tal de potenciar les estratègies de càlcul i el treball de conceptes matemàtics i algorismes, geometria, mesures, etc.
Atenem les necessitats i interessos de l’alumne/a dins i fora del grup classe partint de preavaluacions i proves prèvies per tal d’optimitzar el reforç, els grups flexibles, els grups de suport, grups reduïts pels alumnes d’incorporació tardana, vetlladors, materials complementaris, jocs, etc.
Fomentem la utilització de les Tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina més en el treball dels alumnes. Utilitzem pissarres digitals, Chromebooks, eines google i tauletes
Fomentem en totes les àrees el treball cooperatiu.
Realitzem un treball interdisciplinari a al segon trimestre i treballs per projectes demanant la participació i l’ajut de les famílies.

Tenim cura de l’educació en valors treballant les relacions, comportaments socials dels alumnes i les emocions que permetran reforçar l’autoestima i el respecte als altres.

Volem que l’alumne conegui bé quins seran els objectius de la unitat, treballar els coneixements previs, aprendre a fer hipòtesis, etc.

Treballem de forma progressiva tècniques d’estudi com el mapa conceptual, la recerca d’idees principals, el resum, l’esquema, etc.

Fomentem un estil de vida saludable a partir de l’activitat física, una alimentació equilibrada i tenint cura de la higiene postural i personal.

Potenciem espais on l’alumne desenvolupa la seva capacitat creativa i artística.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website